Welcome Guest. Register Now!  


Non-Profit Organisation Non Profit Organisation


Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 07-05-2019, 12:54 PM
Member
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 39
Tuy?n 1 Nam ho?c N? qu?n lý CTy d?ch v? k? toán thu?

??i lý thu? ATCS bên mình c?n tuy?n 1 b?n Nam ho?c N? có kinh nghi?m thanh tra quy?t toán thu? l?*m qu?n lý, ?u tiên các b?n có thâm niên l?*m vi?c trong môi tr??ng d?ch v? k? toán thu? v?* ? g?n Mai Lâm - ?ông Anh - H?* N?i (V?n phòng trên ???ng QL3, cách c?u ?u?ng kho?ng 2 km). N?u phù h?p ?áp ?ng ???c công vi?c thì s? ?i l?*m luôn v?*o ??u tháng 8/2019.

Công vi?c ch? y?u qu?n lý v?* h??ng d?n ??*o t?o các b?n khác x??* lý, nh??*p li?u hóa ??n ch?ng t? lên ph?n m?m k? toán Fast ho?c Misa, in ?n s? k? toán, Môi tr??ng l?*m vi?c thân thi?n, tho?i mái v?* có ?i?u ki?n phát tri?n chuyên môn. Công ty ho?t ??ng nhi?u l?nh v?c: K? toán thu?, d?ch v? t? v?n, các d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p, ??*o t?o k? toán, ph?n m?m k? toán, hóa ??n ?i?n t??* ... c?n 01 b?n qu?n lý tâm huy?t g?n bó v? phát tri?n cùng


L??ng: Theo th?a thu??*n tùy theo n?ng l?c ?ng viên.

B?n n?*o phù h?p mu?n ?ng tuy?n thì g??*i CV t?i v?*o email: [email protected] nhé, mình s? ch? ??ng liên h? các ?ng viên phù h?p.

Thank các b?n quan tâm.Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Reddit! stumble!bookmark in google!Share on Facebook!
Reply With Quote
  #2 (permalink)  
Old 07-05-2019, 09:19 PM
Member
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 39
Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Ngay khi có liên l?c ?? ngh? l?*m d?ch v?, ATCS s? tr?c ti?p ??n kh?o sát Doanh nghi?p v? th?c t? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, các y?u t? ??u ra, ??u v?*o, tình hình nhân s? ?? có ?ánh giá v?* ??a ra quy trình k? toán v?* h? tr? cung c?p tri?n khai ph?n m?m k? toán (Mi?n ph?* ph?n m?m k? toán).

??nh k?, ATCS s? c??* cán b? ??n nh??*n v?* b?*n giao h? s? s? li?u ?ã gi?i quy?t xong c?ng nh? trao ??i các v??ng m?c phát sinh ?? ho?*n thi?n các công vi?c k? toán.

??i v?i các ??n v? ? xa có th? tri?n khai d?ch v? k? toán online: Nh??*n b?n scan hóa ??n mua v?*o bán ra, ATCS s? nh??*p li?u v?* in ?n b?n copy k?p cùng h? s? k? toán h?*ng quý v?* chuy?n phát ??n ??a ch? ??n v?, hóa ??n g?c ??n v? s? l?u tr? v?* k?p theo b?ng kê mua v?*o bán ra theo t? khai VAT h?*ng tháng/ quý.

T?t c? các d? li?u nghi?p v? k? toán, thu? ??u th?c hi?n l?*m v?* theo dõi ki?m soát trên ph?n m?m k? toán chuyên d?ng, l?*m ??n ?âu b?*n giao v?* c??*p nh??*t d? li?u ??n ??y ?? ??n v? có th? ki?m tra tình hình th?c t? v?* ph?i h?p cùng gi?i quy?t các v?n ?? trong quá trình th?c hi?n v? t?t c? các v?n ?? nh?: Doanh thu, Chi ph?*, Kê khai thu?, Xu?t nh??*p t?n kho, L??ng ...

Chi ph?* th?a thu??*n tùy theo kh?i l??ng công vi?c th?c hi?n, ??c bi?t h? tr? ??ng h?*nh v?i các Doanh nghi?p, ??n v? m?i th?*nh l??*p, ?ang trong giai ?o?n m?i tri?n khai s?n xu?t kinh doanh.

Tr??ng h?p doanh nghi?p ?ã ?n ??nh phát tri?n có nhu c?u ?? nhân viên c?a mình t? ??m nhi?m s? sách k? toán, ATCS s? b?*n giao ??y ?? to?*n b? h? s?, d? li?u ph?n m?m, các file l?u ... c?ng nh? h? tr? h??ng d?n ??n v? l?*m ti?p trên ph?n m?m chuyên d?ng.


Các công vi?c ATCS ??m nh??*n th?c hi?n:


1. Kê khai thu? TNCN GTGT TNDN tháng quý n?m:

H?*ng tháng, quý s? có cán b? ??n th?c hi?n các công vi?c: Khai n?p thu? môn b?*i, L??*p báo cáo thu? GTGT, t?m t?*nh TNDN h?*ng tháng, quý g??*i c? quan thu?, L??*p báo cáo quy?t toán thu? TNDN, TNCN n?m, L??*p báo cáo quy?t toán các lo?i thu? liên quan khác, L??*p báo cáo t?*i ch?*nh, Thông báo cho doanh nghi?p s? tiên thu? ph?i n?p khi có phát sinh.

2. Các nghi?p v? k? toán

Phân lo?i, s?p x?p, ?óng ch?ng t? k? toán, ??nh kho?n theo dõi các nghi?p v? k? toán phát sinh. Ki?m tra các hóa ??n ch?ng t? ??u v?*o, ??u ra cho phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu??*t, H?ch toán v?* ghi s? sách các ch?ng t?, L??*p v?* in các lo?i s? sách k? toán theo qui ??nh.

3. T? v?n, gi?i trình thu?

H? tr? t? v?n v? lao ??ng, b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, T? v?n k? toán, thu? v?* hóa ??n ch?ng t? cho doanh nghi?p trong n?i dung v?* ph?m vi công vi?c th?c hi?n, tr?c ti?p l?*m vi?c gi?i trình h? s? s? li?u v?i c? quan thu?, ki?m toán trong ph?m vi công vi?c ?ã th?c hi?n.

Liên h?

CÔNG TY TNHH MTV K? TOÁN – ???*I LÝ THU? ATCS VI?T NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Ti?n

Skype: [email protected]

Email: [email protected]

Web: ketoanthueATCS . vn


Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán - Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p

Th?c hi?n d?ch v? k? toán - Thu? 100% b?ng English ho?c song ng? Vi?t - Anh cho các ??n v? n??c ngo?*i có nhu c?u

Cung c?p h? tr? tri?n khai ph?n m?m k? toán chuyên d?ng

ATCS chuyên v? cung c?p d?ch v? k? toán, báo cáo thu?, ??i lý thu?, kê khai thu?, quy?t toán thu?, t? v?n thu?, l??*p báo cáo t?*i ch?*nh, d?ch v? k? toán thu?, th?*nh l??*p công ty, gi?i th? công ty, l??*p d? án ??u t?, l?*m s? sách k? toán, t? v?n k? toán, d?ch v? k? toán tr??ng, d?ch v? ho?*n thu?, ho?*n thu? giá tr? gia t?ng, ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân, d?ch v? ti?n l??ng, ??ng ký kinh doanh, thay ??i ??ng ký kinh doanh, xin phép ??u t?, d?ch v? ki?m toán, th?*nh l??*p doanh nghi?p, gi?i th? doanh nghi?p B?n có th? tham kh?o các d?ch v? c?a Công ty D?ch v? K? toán ATCS : D?CH V? K? TOÁN D?ch v? k? toán / D?ch v? k? toán tr?n gói / D?ch v? k? toán thu? / D?ch v? ghi s? k? toán / D?ch v? l??*p báo cáo t?*i ch?*nh / L??*p báo cáo t?*i ch?*nh / D?ch v? l??*p báo cáo quy?t toán thu? / T? v?n k? toán / D?ch v? k? toán chuyên nghi?p / D?ch v? soát xét h? s? v?* s? sách k? toán / D?ch v? soát xét báo cáo t?*i ch?*nh / D?ch v? k? toán tr??ng / D?ch v? t? v?n k? toán / D?ch v? xây d?ng h? th?ng thông tin k? toán / L?*m s? sách k? toán / D?ch v? t? v?n k? toán / . D?CH V? TH? T?C THU? - T? V?N THU? - QUY?T TOÁN THU? D?ch v? báo cáo thu? / Báo cáo thu? / D?ch v? ??i lý thu? / ??i lý thu? / D?ch v? ??ng ký thu? / D?ch v? kê khai thu? / D?ch v? ho?*n thu? / D?ch v? ho?*n thu? GTGT / D?ch v? soát xét báo cáo quy?t toán thu? / D?ch v? khai thu? ban ??u / D?ch v? quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? / Quy?t toán thu? thu nh??*p cá nhân (TNCN) / Quy?t toán thu? thu nh??*p doanh nghi?p (TNDN) / D?ch v? t? v?n thu? / T? v?n thu? / Quy?t toán thu? / Thu? nh?* th?u / D?ch v? thu? nh?* th?u / Ho?*n thu? / D?ch v? ho?*n thu? / Ho?*n thu? giá tr? gia t?ng / Ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? ho?*n thu? giá tr? gia t?ng (GTGT) / D?ch v? ho?*n thu? thu nh??*p cá nhân (TNCN) / D?ch v? báo cáo thu? thu nhâp doanh nghi?p /D?ch v? báo cáo thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? báo cáo thu? giá tr? gia t?ng / D?ch v? báo cáo thu? theo tháng / D?ch v? t? v?n ho?*n thu? / D?ch v? t? v?n thu? nh?* th?u/ D?ch v? khai thu? / D?ch v? khai thu? thu nh??*p doanh nghi?p / D?ch v? khai thu? thu nh??*p cá nhân / D?ch v? khai thu? giá tr? gia t?ng / Kê khai thu? . THÀNH L?P CÔNG TY - DOANH NGHI?P Th?*nh l??*p công ty / Th?*nh l??*p công ty có v?n ??u t? n??c ngo?*i / Th?*nh l??*p công ty TNHH / Th?*nh l??*p công ty TNHH MTV/ Th?*nh l??*p công ty TNHH hai th?*nh viên tr? lên / Th?*nh l??*p công ty c? ph?n / Th?*nh l??*p công ty h?p danh / Th?*nh l??*p doanh nghi?p t? nhân / Th?*nh l??*p h? kinh doanh / D?ch v? mua bán công ty / Th?*nh l??*p doanh nghi?p / D?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p / Th?*nh l??*p doanh nghi?p có v?n ??u t? n??c ngo?*i / D?ch v? th?*nh l??*p c? s? kinh doanh / Th?*nh l??*p chi nhánh / Th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / Th?*nh l??*p ??a ?i?m kinh doanh / Th?*nh l??*p kho h?*ng / Th?*nh l??*p ?i?m bán h?*ng ??NG KÝ KINH DOANH ??ng ký kinh doanh / D?ch v? ??ng ký kinh doanh / ??ng ký kinh doanh th?*nh l??*p công ty / ??ng ký kinh doanh cho cá nhân / Thay ??i ??ng ký kinh doanh / ??ng ký h? kinh doanh / ??ng ký th?*nh l??*p ??a ?i?m kinh doanh / ??ng ký th?*nh l??*p chi nhánh / ??ng ký th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / ??ng ký th?*nh l??*p ?i?m bán h?*ng / ??ng ký th?*nh l??*p kho h?*ng / THAY ??I ??NG KÝ DOANH NGHI?P Thay ??i tên công ty / Thay ??i v?n ?i?u l? / Thay ??i ng?*nh ngh? kinh doanh / Thay ??i th?*nh viên công ty / Thay ??i c? ?ông công ty / Thay ??i ??i di?n pháp lu??*t / Thay ??i ??a ch? tr? s? ch?*nh / Thay ??i ??a ch? c? s? kinh doanh / Chuy?n nh??ng v?n / Thay ??i giám ??c / Thay ??i lo?i hình công ty / GI?I TH? CÔNG TY - DOANH NGHI?P Gi?i th? công ty / D?ch v? gi?i th? công ty / T? v?n gi?i th? công ty / Gi?i th? chi nhánh / Gi?i th? v?n phòng ??i di?n / Gi?i th? doanh nghi?p / D?ch v? gi?i th? doanh nghi?p D?CH V? CHO V?N PHÒNG ???*I DI?N N??C NGOÀI D?ch v? th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / Th?*nh l??*p v?n phòng ??i di?n / D?ch v? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng cho v?n phòng ??i di?n /D?ch v? khai thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? quy?t toán thu? cho v?n phòng ??i di?n / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng D?CH V? NHÂN S?- LAO ??NG - TI?N L??*NG D?ch v? ti?n l??ng v?* l?*m BHXH / D?ch v? qu?n tr? ti?n l??ng / D?ch v? ti?n l??ng / D?ch v? thanh toán ti?n l??ng / D?ch v? ??ng ký lao ??ng / D?ch v? khai thu? v?* quy?t toán thu? TNCN / D?ch v? ??ng ký BHXH, BHYT, BHTN / D?ch v? xây d?ng v?* ??ng ký thang l??ng, b?ng l??ng / D?CH V? T? V?N ??U T? – T? V?N TÀI CHÍNH L??*p d? án ??u t? / Xin phép ??u t? / Th?m ??nh d? án ??u t? / Phân t?*ch t?*i ch?*nh / D?ch v? th?m ??nh doanh nghi?p / D?ch v? t? v?n th?m ??nh giao d?ch / D?ch v? xin phép ??u t? / D?ch v? l??*p d? án ??u t? / D?ch v? t? v?n l??*p d? án ??u t? / D?ch v? th?m ??nh d? án ??u t? / D?ch v? phân t?*ch d? án ??u t? / D?CH V? KI?M TOÁN Ki?m toán báo cáo t?*i ch?*nh / Ki?m toán ho?t ??ng / Ki?m toán tuân th? / Ki?m toán báo cáo quy?t toán v?n ??u t? ho?*n th?*nh / Ki?m toán báo cáo quy?t toán d? án / Ki?m toán n?i b? / ?? nh??*n ???c thông tin rõ h?n v? d?ch v?, ph?* d?ch v?, m?i liên h? ATCS
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Reddit! stumble!bookmark in google!Share on Facebook!
Reply With Quote
  #3 (permalink)  
Old 07-06-2019, 09:04 PM
Member
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 39
??i lý thu? ATCS bên mình c?n tuy?n 1 b?n Nam ho?c N? có kinh nghi?m thanh tra quy?t toán thu? l?*m qu?n lý, ?u tiên các b?n có thâm niên l?*m vi?c trong môi tr??ng d?ch v? k? toán thu? v?* ? g?n Mai Lâm - ?ông Anh - H?* N?i (V?n phòng trên ???ng QL3, cách c?u ?u?ng kho?ng 2 km). N?u phù h?p ?áp ?ng ???c công vi?c thì s? ?i l?*m luôn v?*o ??u tháng 8/2019.

Công vi?c ch? y?u qu?n lý v?* h??ng d?n ??*o t?o các b?n khác x??* lý, nh??*p li?u hóa ??n ch?ng t? lên ph?n m?m k? toán Fast ho?c Misa, in ?n s? k? toán, Môi tr??ng l?*m vi?c thân thi?n, tho?i mái v?* có ?i?u ki?n phát tri?n chuyên môn. Công ty ho?t ??ng nhi?u l?nh v?c: K? toán thu?, d?ch v? t? v?n, các d?ch v? th?*nh l??*p doanh nghi?p, ??*o t?o k? toán, ph?n m?m k? toán, hóa ??n ?i?n t??* ... c?n 01 b?n qu?n lý tâm huy?t g?n bó v? phát tri?n cùng


L??ng: Theo th?a thu??*n tùy theo n?ng l?c ?ng viên.

B?n n?*o phù h?p mu?n ?ng tuy?n thì g??*i CV t?i v?*o email: [email protected] nhé, mình s? ch? ??ng liên h? các ?ng viên phù h?p.

Thank các b?n quan tâm.Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Reddit! stumble!bookmark in google!Share on Facebook!
Reply With Quote
Ads
Reply


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Nh??*n l?*m d?ch v? K? toán Thu? tr?n gói Cho doanh nghi?p m?i th?*nh l??*p atcsbn01 Homeowner Tax 0 07-05-2019 12:15 AM

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Google Buzz Rss Feeds

» Categories
 
Individual
 » Income
 » IRA/Sep
 » Medical
 
Corporations
 » Payroll
 
Forum for CPAs
 
Financial Planning